Diskuze a zkušenosti: 2 x komentováno Přečtete za: 4 min

Proč říct spalovnám NE? A jaké jsou ekologické alternativy?

Každý rok se v červenci slaví Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. Jak tento svátek vznikl, proč jsou spalovny odpadu nebezpečné a jaké jiné možnosti existují? Na to všechno si v dnešním článku posvítíme. 

Proč svátek vznikl

Spalovny mají několik nevýhod:

 • Neobejdou se bez skládek, zatěžují toxickými látkami životní prostředí.
 • Nedokáží efektivně zhodnotit energii uloženou v odpadech.
 • Vyvolávají nadprodukci odpadů 1.

Světový den alternativ ke spalovnám vyhlásila na 14. červenec mezinárodní síť GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives). Přes 230 organizací ve více než 60 zemích pořádá v tento den osvětové akce. Datum bylo zvoleno na první den jednání Mezivládního výboru pro přípravu Stockholmské úmluvy o zákazu a omezení perzistentních organických látek. Spalovny totiž patří k hlavním zdrojům úniku těchto látek do životního prostředí.

Proč jsou spalovny nebezpečné

Vypouštějí až 1922 toxických látek do vzduchu, vody a půdy. Nejčastěji se upozorňuje na nebezpečné dioxiny, které poškozují imunitní a hormonální systém člověka. Nejtoxičtější dioxiny jsou karcinogenní. Kromě dioxinů jsou to také dimetylftalát, bromdichlorfenol, benzen, hexachlorbenzen a další látky.

V roce 1994 byly spalovny zdravotnického odpadu v USA zodpovědné za 40 % dioxinů v ovzduší3. Proto většina vyspělých zemí trvá na jejich kontrolování a zachycování, které je ale složité a nákladné. Výsledný odpad ze zachycení musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad. Protože má často podobu popela nebo popílku, těžko se hlídá, kam ho spalovny sypou… Většina spaloven na jižní polokouli má málo zařízení na kontrolu znečištění nebo dokonce vůbec žádná. Spalovny jsou v těchto zemích mnohdy ve venkovských oblastech. Dioxiny tak mohou snadno proniknout do potravinového řetězce. Popel s dioxiny se vyhazuje v okolí spaloven, kde se v něm “popelí” a hrabou kuřata. Tak se mohou toxické látky dostat do vajec. I mléčné výrobky jsou náchylné na kontaminaci dioxiny.

Co končí ve spalovně odpadu

Komunální odpad, nebezpečný odpad a zdravotnický odpad4.

 • Komunální odpad. Jeho objem může snížit lepší třídění, recyklace a kompostování jeho kompostovatelných složek.
 • Velkoobjemový odpad (například starý nevyužitý nábytek).
 • Nebezpečný odpad jde recyklovat nebo likvidovat tak, aby vzniklo méně toxických látek než při jeho spalování. Odpadní oleje jde upravit a zpracovávat na průmyslové oleje nebo obráběcí emulze. Jde o bezodpadovou technologii, kdy nedochází k úbytku oleje. Odpady s perzistentními organickými látkami jde také řešit bez spalování. Tak byla vyčištěna například Spolana Neratovice. Nespalovací technologie lze použít také na čištění zemin kontaminovaných ropnými látkami, které často končí ve spalovnách.
 • Zdravotnický odpad, protože může být infekční. Bohužel obsahuje hodně PVC. A při spalování PVC vzniká dioxin5. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby lékařský odpad z PVC nebyl pálen. Některé země to ale nedodržují (Indie, Antarktida). Sdružení Arnika vydalo ve spolupráci s organizací HCWH dokument Nespalovací technologie pro nakládání se zdravotními odpady. Jde například o technologie používající horký vzduch, horkou páru nebo krátkovlnné elektromagnetické záření. Ty likvidují choroboplodné zárodky a zbavují odpad infekčnosti. Tyto technologie mají srovnatelnou účinnost se spalovnou i co se týče snížení objemu odpadu.
TIP Odhaduje se, že jen 17 % odpadu ze zdravotnictví je infekčních.
Kdyby se ve všech nemocnicích zvýšilo třídění odpadu (plastové obaly od nápojů, zbytky potravin mimo infekční oddělení,…), výrazně by se snížil objem zdravotnického odpadu z nemocnic.

Pozitivní zprávy ze světa

Stockholmská úmluva z roku 2001, kterou podepsalo více než 150 zemí, vyžaduje, aby se ke snižování množství toxických látek ze spalování používaly nejlepší environmentální postupy a dostupné technologie.

Podívejme se na příklady uzavírání spaloven ve světě6:

 • USA za posledních 20 let uzavřely 99 % svých spaloven zdravotnického odpadu. V roce 1988 jich bylo 6 000, v roce 2008 méně než 60.
 • Filipíny spalovny naprosto vyloučily. Ve městech se o infekční odpad stará centralizované zařízení pomocí autoklávů7. Organizace HCWH (Health Care Without Harm) pomohla v roce 2004 zbavit Filipíny odpadu z celonárodního očkovacího programu bez spalování.
 • Několik měst v Argentině zakázalo nebo omezilo spalování odpadu (General Pueyrredón, Villa Regina, Rio Grande, Ushuaia, Tolhuin, Esquel, Villa Allende, Marcos Juarez. Buenos Aires zakázalo spalování zdravotnického odpadu).

Jaké jsou alternativy spaloven

V České republice se recykluje přibližně 34 % komunálního odpadu8. Pro srovnání – Německo už v roce 2012 recyklovalo 60 %, Vlámsko 70 %9. Peníze na výstavbu nových spaloven v ČR by mohly jít na zlepšení současné situace – ekologové navrhují zavést slevu pro radnice, aby motivovaly domácnosti ke třídění odpadu, stavět plazmové spalovny nebo využívat mechanicko-biologické zpracování odpadu. Dnes končí ve spalovnách desítky tisíc tun kvalitních recyklovatelných surovin. Jaké jsou alternativy?

Plazmová spalovna

Pracuje s mnohem vyššími teplotami než klasická spalovna. Je šetrná k životnímu prostředí, protože vyprodukuje minimum zplodin. Nedochází u ní k hoření, ale ke štěpení molekul, jejich zplyňování a ionizaci. Díky uzavřenému okruhu nevznikají během ionizace žádné emise. Z procesu zůstává jen pevná sklovitá struska. Ta je certifikovaná a může se použít ve stavebním průmyslu. Návratnost výstavby plazmové spalovny je od 4 do 6 let. Tuto technologii dodává Česká republika například do Běloruska.

Mechanicko-biologické zpracování odpadu

Je další ekologická technologie, která může nahradit spalovny odpadu. Její princip spočívá v důsledném roztřídění komunálního odpadu. Vytřídí recyklovatelné složky (papír, plasty, sklo, kovy) i nebezpečné složky domovního odpadu. Zbytek komunálního odpadu (méně než 30 %) tvoří nevyužitelné zbytky, které je možné uložit na skládku. V redukci odpadu je tak ještě účinnější než spalovna, kde z odpadu zůstane třetina jeho hmotnosti v podobě škváry a toxického popílku. Technologie vyhovuje normám EU a neznečišťuje ovzduší. U nás toto řešení nabízí například firma BioTech.

Uvedli jsme dvě technologie, které ekologové navrhli pro kraje v České republice místo spaloven odpadu v Opatovicích10 a v Karviné11. Variant, jak se zbavit odpadu ekologickým způsobem, je celá řada.

Nespalovací technologie se dělí na:

 • tepelné procesy,
 • chemické procesy,
 • ozařovací procesy,
 • biologické procesy,
 • mechanické procesy.

Pokud chcete prozkoumat tuto problematiku hlouběji, doporučujeme vám podrobný dokument Non-Incineration Medical Waste Treatment Technologies v pdf od organizace HCWH.

TIPY
Omezení PET lahví a plechovek na pivo, aby se minimalizoval odpad z těchto výrobků, by šel docílit zákonem o zálohování.

Maximálně motivovat k třídění
Někteří ekologové navrhují, aby za vrácení starého výrobku byla sleva na nový. Díky tomu by elektroodpad nemusel končit v tak velkém množství v komunálním odpadu.

Blýská se na lepší časy

Informace, jak nakládat s odpady ekologičtěji, máme jako lidstvo k dispozici. Teď už “jen” přemluvit krajské zastupitele, firmy a politiky, aby tato řešení uváděli do praxe. Dobrou zprávou také je, že balíček oběhového hospodářství12 předpokládá, že do několika let bude povinné třídit textil, bioodpad i nebezpečné složky komunálního odpadu.
Pokud už teď chceme, aby ve spalovnách končilo co nejméně odpadu, začněme v našich domovech. Ideálně pravidly bezodpadového života – zamítnout, zredukovat, zužitkovat, zrecyklovat a zkompostovat.

Prosíme, sdílejte ekologické varianty spaloven s dalšími lidmi, ať se zdraví i planeta zelenají:

Nejoblíbenější zelené poklady

Vyzobali jsme ty nejzelenější favority, se kterými nešlápnete vedle:  

Aloe vera gel Purity Vision Zklidňující gel s Aloe vera, spirulinou a heřmánkem od Purity Vision je univerzální pomocník pro tělo, tvář i vlasy. Omrknout
Blendea Supercoffee Směs prémiové kávy s funkčními houbami a vlákninou od Blendea polechtá chuťové buňky a podpoří fungování imunity. Očíhnout
Lavera čisticí mléko Jemné čisticí pleťové mléko se 100% přírodním složením i pro tu nejsušší a nejcitlivější pokožku od Lavera. Omrknout
Biologicky odbouratelný bělicí prášek na bázi aktivního kyslíku od Tierra Verde Puer pro praní a rozjasnění bílého prádla. Očíhnout
Přírodní osvěžovač vzduchu od jihomoravského Rozvoněno polechtá smysly vůní citronu, pomeranče a palmové růže. Omrknout

Milovnice přírody a všeho živého. Ekologie pro ni začala být tématem, když žila dva měsíce na ostrově a viděla na vlastní oči, jaký dopad má každý lidský krok. Voda se neztrácela kdesi nenápadně v trubkách jako ve městech, vše bylo najednou odhalené. To jí navždy změnilo pohled na přírodu. V Econea.cz se jí splnil sen, že může o každodenních ekologických volbách psát.

Diskuze a zkušenosti: 2 x komentováno

 1. Zajímavý článek, který je však napsán dost nevyváženě a jednostranně, lze s ním tedy souhlasit pouze z části. Není uveden ani jeden zdroj, který by jakkoliv reprezentoval opačný názor, uváděl udávané výhody ZEVO, a případně je vyvrátil konkrétním faktem.
  Že je neprodukování odpadů lepší než jejich spalování je fakt, o tom není pochyb. Avšak nejvíce mě asi irituje nesprávné a tendenční názvosloví, jelikož v dnešní době se v moderním světě snad už nikde odpady pouze nespalují, nýbrž energeticky využívají v tzv. ZEVO (zařízeních energetického využití odpadů), tedy se z nich vyrábí elektřina a teplo. Avšak jsem rád, že bylo zmíněno alespoň reálné možné řešení, nejen recyklace a zero waste životní styl, jelikož to není možné aplikovat na všechny případy, což ve spoustě jiných kritických článků nebývá pravidlem.
  Energetické využití odpadů je pořád o mnoho ekologičtější než skládkování, jelikož se spálením odpad objemově zmenší a inertizuje, tedy se z něj neluhují těžké kovy aj. škodliviny a dále nevypouští při tlení skleníkový plyn metan jako na skládkách. ZEVO jsou vybaveny takovým množstvím filtrů, že nevypouští téměř nic jiného než oxid uhličitý a vodní páru, což se o skládkách odpadů rozhodně říci nedá. Pokud se v budoucnu dočkáme lepších a ekologičtější alternativ, bude to jedině dobře, avšak do té doby buďme rádi za ZEVO a nebraňme jejich provozu na úkor skládkování.
  Ano, jsem pro snižování produkce odpadů, jsem proti skládkování odpadů, avšak jsem pro ZEVO, jelikož jsou schopny nás zbavit už vyprodukovaného a nerecyklovatelného odpadu nejekologičtěji, jak v ČR aktuálně můžeme a také částečně nahrazují uhelné elektrárny, díky čemuž není potřeba devastovat krajinu jeho těžbou.

 2. Promiňte ale autor by si měl doplnit znalosti o spalovnách a přestat šíři ekoteroristické sračky o nich. Například… Proč nebojujete proti ohňostrojům, kteří vypustí tolik dioxinu co spalovna za rok!!! Ale chápu, že to není moderní

  No na druhou stranu se zbytkem se dá souhlasit

Diskuse a zkušenosti

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..